24 февраля 2022 года в 5 утра, без объявления войны, россия напала на Украину.

Они пришли "освобождать народ от нацистов и националистов".
С этого момента наша жизнь изменилась на "до" и "после".
Нас освобождают от наших домов, от наших любимых, от наших родителей и от наших детей....
Тут я не буду никого агитировать или переубеждать, разумный человек найдёт всю информацию
в интернете, а для зомби никакие доводы и факты не послужат аргументом.

Я не умею много писать, да и без мата тут сложно что-то написать.
Поэтому выражу все мои чувства одним фото.

«Спасибо дедушка путин за счастливое детство и мое освобождение». ©

Дополню словами уважаемого человека, широко известного в узких кругах:
тут путин не виноват, не он нажал на кнопку сброса,
- виноват пилот, который нажал на кнопку сброса, мог промахнуться. виноваты жена/мать/брат/друг пилота, которые не позвонили ему, и не сказали "нет войне",
- виноват тот, кто отдал приказ, и виноваты его жена/мать/брат/друг,
- виноват тот, кто цеплял бомбу, потому что он мог её обезвредить, "ну бывает, не сработала",
- виноват кладовщик, виноват водитель, который перевозил эту бомбу. виноваты жена...и т.д., потому что не позвонили и не сказали "нет войне, не вези бомбы",
- виноваты все журналисты оркостана, потому что они врут,
- виноваты недограждане, потому что не сказали журналистам "не врите",
- виноваты все... все 160 миллионов,
- а те 2, 3, 5 тысяч, которые вышли, и которых запаковали, это даже не десятая процента, это погрешность... случайно оказавшиеся в мордоре люди. ©

PS: За несколько часов до вторжения был атакован и взломан крупный интернет хостинг в Киеве, где и размещался мой сайт. Только 16 марта отважным админам удалось частично восстановить работу хостинга. Далеко не все сайты выжили, т.к. были повреждены даже бэкапы.
Нет, нет, я не жалуюсь, нет. В цифровом мире нет ничего ценного, материального...


Due to periodic DDoS attacks, the forum may not be available.

UA-Mount: toolhead for Sapphire Plus (SP-5) and BIQU H2 V2s + CHC Pro

Раздел посвящённый 3D печати и всему связанному с ней.
Post Reply
User avatar
hardlock
Администратор
Posts: 4011
Joined: 21 Jan 2009 14:48
Location: Minsk - zp.ua
Contact:

UA-Mount: History

Post by hardlock »

History
History, p.1. - boring don't read
For a long time on my printer I used my remix of the head "The MintMount" under E3D Volcano with native BMG as feeder. The result of the work more than suited me, but time passes, my hands itch, I wanted to try flex printing, and this "under-direct" is not for that at all. Therefore, the sale was purchased "true direct" BIQU H2 V2S. I looked closely at Revo version, but I realized that the performance there is not enough, and I no longer want to go "below the Volcano". Therefore, at the same time I purchased the CHC Pro kit from Trianglelab.
Історія, ч.1. - нудно, не читати
Довгий час на своєму принтері я користувався своїм реміксом голови "The MintMount" під E3D Volcano з рідним BMG як механізм, що подає. Результат роботи мене більш ніж влаштовував, але час іде, руки сверблять, хотілося спробувати друк флексами, а цей "недо-директ" зовсім не для цього. Тому на розпродажі було придбано "тру-директ" BIQU H2 V2S. Придивлявся до Revo версії, але зрозумів, що продуктивність там замала, а опускатися "нижче за Вулкан" вже не хочеться. Тому заразом придбав комплект CHC Pro від Trianglelab.
Available:
- BIQU H2 V2S
- CHC Pro hotend.
- 3D printer Sapphire Plus (SP-5)
Wishlist:
- modular design.
- get rid of the native steel bracket (it weighs 70 grams).
- without loss of the print area (maximum loss 1-2mm).
- parts cooling with 2 x 4010 (possibly later 2 x 4020) blower fans.
- built-in belt tensioners
- BLTouch (3DTouch) is a must, I abandoned the Z-axis limit switch a long time ago.
- fastening for cable chain 7x7 or 10x10.
- mount for CAN-board (or just commutation board) for nema17 motor (42x42mm).
- retain the ability to use the handle for extracting / refilling the filament (optional).
- version for standard V6 and Revo hotends (other ducts and BLTouch mount).
- version for BIQU H2 V2S Lite (almost without alteration).
Task:
- mount for all of the above and not exceed the weight of TheMintMount with BMG and Nema17-23mm motor (550g).
UA
У наявності:
- BIQU H2 V2S
- CHC Pro hotend.
- 3D принтер Sapphire Plus (SP-5)
Побажання:
- модульна конструкція.
- позбавитися рідної сталевої скоби (вона сама важить 70 грам).
- без втрати області друку (максимум мінус 1-2 мм).
- обдув деталі 2 x 4010 (можливо пізніше 2 x 4020) равлики
- вбудовані натягувачі ременів
- BLTouch (3DTouch) обов'язково, від кінцевика по осі Z я відмовився давно.
- кріплення для кабельного ланцюга 7x7 или 10x10.
- кріплення для CAN-плати (або просто плати комутації) під nema17 мотор (42x42мм).
- зберегти можливість користування ручкою для вилучення/заправки філаменту (не обов'язково).
- версія під стандартний V6 та Revo хотенди (інші дуйки та кріплення BLTouch).
- версія під стандартний V6 та Revo хотенди (інші дуйки та кріплення BLTouch).
Знайти:
- кріплення для всього вище перерахованого та не перевищити вагу TheMintMount c BMG та мотором Nema17-23mm (550г).
History, p.2. - boring don't read
I've been following the printhead project IO Mount for a long time. Respect to the author - beautiful, functional, modular, paid ... But, unfortunately, I never tried it because the 3010 fan was used in the radiator blower, and I did not want to return to it after 4010 on TMM. On the Internet, files of this head were found under Sapphire Pro (SP-3), and later under Sapphire Plus (SP-5), so it became possible to look the head in CAD, even though these are STL files. I will not share the files found, respect the work of others, purchase from the link above. Moreover, I found a serious mistake in the design of the head (more on that later) and replicate it without correction is not entirely correct.
Історія, ч.2. - нудно, не читати
Я давно стежу за проектом голови IO-Mount. Автору респект - красиво, функціонально, модульно, платно... Але, на жаль, я її так і не спробував, тому що в обдуві радіатора там використано 3010 вентилятор, а повертатися до нього після 4010 на TMM мені не хотілося зовсім. На просторах інтернету знайшов файли цієї голови під Sapphire Pro (SP-3), пізніше і під Sapphire Plus (SP-5), тому з'явилася можливість покрутити голову в CADі, хоч це і STL-файли. Ділитись знайденими файлами не буду, поважайте чужий труд, купуйте за посиланням вище. Тим більше, я знайшов серйозну помилку в дизайні голови (про це нижче) і повторювати її без виправлення не зовсім коректно.
So the inspiration came from IO-Mount. I have had a desire to model and study CAD for a long time, and such a project should become a good training ground. Therefore, it was decided to draw my head from scratch in the IO-Mount style. I apologize in advance to the author of IO-Mount for imitating, but let this be his praise. If he thinks that I should buy his project, I will definitely do it.
UA
Отже, натхнення надійшло від IO-Mount. Бажання моделювати та вивчати CAD у мене є давно, а такий проект має стати непоганим навчальним полігоном. Тому було вирішено намалювати свою голову з нуля в стилі IO-Mount. Заздалегідь перепрошую автора IO-Mount за запозичення дизайну, але нехай це буде йому похвалою. Якщо він вважатиме, що я маю придбати його проект, я обов'язково це зроблю.
It took me about 3 months to implement the first prototype on my printer. True, I had little time for designing (occasionally in the evenings). From such a sketch at the end of December 2022:
UA
На використання першого прототипу на своєму принтері у мене пішло близько трьох місяців. Щоправда, часу на проектування у мене було мало (зрідка вечорами). Від таких малюнків наприкінці грудня 2022 року:
image_2022-12-28_16-32-15.jpg
image_2022-12-28_17-01-23.jpg
image_2022-12-28_17-01-24.jpg
And before the installation of the first prototype on the printer at the end of March 2023:
IMG_20230330_143200.jpg
IMG_20230419_160036.jpg
And still in development. Still need to finish:
- cable chain bracket on the frame
- cable chain bracket 10x10 per head
- other nozzles for blowing parts (in the style of IO-Mount) for Volcano, B6 and Revo
- another bracket for BLTach (also for 3 versions)
UA
І все ще в розробці. Ще треба доробити:
- кронштейн кабельного ланцюга (7x7 та 10x10) на раму
- кронштейн кабельного ланцюга 10х10 на голову
- інші сопла обдуву деталі (в стилі ІО-Mount) для Volcano, V6 та Revo
- інший кронштейн для BLTouch (також для 3 версій хотенду)
User avatar
hardlock
Администратор
Posts: 4011
Joined: 21 Jan 2009 14:48
Location: Minsk - zp.ua
Contact:

UA-Mount: BOM

Post by hardlock »

BOM (Bill of materials)
User avatar
hardlock
Администратор
Posts: 4011
Joined: 21 Jan 2009 14:48
Location: Minsk - zp.ua
Contact:

UA-Mount: Print

Post by hardlock »

Print
Slicer: SuperSlicer (because it has a flexible bridge configuration)
Material: ABS or ABS/PC
Infill: Gyroid 18%
Solid infil threshold area: 70 mm²
No perimeters on bridge areas: Keep only bridges
Supports: without supports! Supports need only on Fan_Ducts (see pictures below).
Print order: I recommend to print Main_Body and Top_Plate separately from the rest of the details for maximum quality and lack of stripes in places where the layer time changes (due to a decrease in the number of printed parts)
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
Files for print
At this stage, I'm not ready to post the files to reproduce this project. There is a possibility that this project will be paid, or closed, and distributed only in a closed group. In any case, you can write me in PM, maybe I will want to share the project with you.
UA
На цьому етапі я не готовий викласти файли для відтворення цього проєкту. Існує верогідність, що цей проєкт буде платний, або закритий, та розповсюджуватись тільки у закритій группі. В будь-якому випадку, Ви можете написати мені в ПП, можливо, я захочу поділитися проєктом з Вами.
User avatar
hardlock
Администратор
Posts: 4011
Joined: 21 Jan 2009 14:48
Location: Minsk - zp.ua
Contact:

UA-Mount: Assembly

Post by hardlock »

Assembly
The photo may contain different versions of parts, different colors. Please understand, because photos were taken at different intervals of the development and assembly of the project.

Before assembling the head, you need to rebuild the extruder. BIQU H2 V2s must be disassembled and turn the motor with the connector to the right by 90°(if you look at the hotend from the side of the motor). At the same time, you can put tiny strips of kapton tape into the bearing seats to eliminate play in these places. During assembly, the motor can be adjusted within a small range. Thus, I was able to reduce the backlash in the gears.
00_IMG_20230315_160101.jpg
00_IMG_20230320_162829.jpg
Remove brim, bridges and built-in supports
01_IMG_20230414_171440.jpg
02_IMG_20230414_171418.jpg
03_IMG_20230414_171428.jpg
05_IMG_20230417_155413.jpg
Smooth out sagging bridges with a soldering iron
04_IMG_20230417_155012.jpg
Install Inserts M2 D3.5 L3 - 4 pcs and M3 D4.5 L4 - 4 pcs.
06_IMG_20230417_155829.jpg
Install interts from the inside (as in the pictures below). Inconvenient, but this is designed to allow you to use other types of inserts, as in the picture below. But I still recommend using the correct (moulded) inserts.
07_IMG_20230417_160131.jpg
08_IMG_20230417_160404.jpg
inserts_m3.jpg
Next is Top_Plate.
Remove the bridges and cut the M6 thread for the PС4-M6 fitting
09_IMG_20230417_160803.jpg
Install Inserts M3 D4.5 L4 - 7 pcs.
10_IMG_20230417_161319.jpg
11_IMG_20230417_161710.jpg
Cut the M2 thread for X-axis endstop switch.
12_IMG_20230330_114505.jpg
Fix the endstop switch with M2x12 screws.
13_IMG_20230330_133704.jpg
Let's get back to Mine_Body. Install the most difficult part in this project. Filament release handle pusher. Clean the hole with a 4.0-4.1mm drill, and check with 4mm PTFE tube.
14_IMG_20230419_112006.jpg
Next comes the creative process. Bicycle spoke 2mm bends in place, almost without a drawing, focusing on the surrounding objects and the dimensions of the part. Hopefully the photo will show you how to do it.
15_IMG_20230419_121931.jpg
16_IMG_20230419_122011.jpg
17_IMG_20230419_122028.jpg
The result should be a pusher as in the drawing. Fold 12mm (for the handle) is done last.
pusher_1.jpg
pusher_2.jpg
Put on a piece of PTFE tube 15-16mm before bending the spoke. Everything is ready to install BIQU H2 V2s. The extruder is fixed with two M3x8 screws on the sides.
18_IMG_20230419_132350.jpg
The third attachment point is made of a stock heat break from a Sapphire Plus 3D printer. You can also use a through heat break M6 with a 4.1mm hole inside.
19_IMG_20230324_104246.jpg
20_IMG_20230419_132208.jpg
If you use M6 heat break. You must use an M5 nut with M6 threaded in it as the mounting nut, because the M6 nut won't fit in that spot.
21_IMG_20230324_104938.jpg
Let's move on to the bottom of the extruder.
Using transparent epoxy resin, glue the light (3mm pcb LED backlight). On the light board, I replaced the LEDs with 9V LEDs and 680 Ohm resistors for 24V operation. The wires are pulled inside the part. Inserts M2 D3.5 L3.0 are melted on the sides (4 pcs). Do not forget to install neodymium magnets D3.0 L3.0 for attaching the cover (2 pcs in holder, 2pcs in cover). Fan_and_light_holder is screwed to the extruder with M3 * 8 screws through insulating washers.
22_IMG_20230419_133831.jpg
23_IMG_20230419_134439.jpg
24_IMG_20230419_134446.jpg
Then assemble the 3D touch holder. Connect the two parts and glue with acetone. After the glue has dried, cut the M3 thread.
25_IMG_20230414_144747.jpg
26_IMG_20230414_145004.jpg
27_IMG_20230419_143236.jpg
Install the M3 D4.5 L4.0 insert into one mounting ear of the fan (as shown in the photo). This is necessary for the pre-assembly of this part.
28_IMG_20230419_142934.jpg
29_IMG_20230419_143413.jpg
Under the fan, another backlight is installed. Same as fan_and_light_holder.
30_IMG_20230419_143417.jpg
Wires from the motor are additionally fixed with wire_holder_nema14 part and M3*8 screw. The wires are fastened with plastic ties 2-2.5 mm wide.
31_IMG_20230419_134803.jpg
32_IMG_20230419_143705.jpg
Before installing the left blower fan, need to fix its wire.
33_IMG_20230419_143914.jpg
34_IMG_20230419_144640.jpg
35_IMG_20230419_144645.jpg

It remains only to install the inserts (M3) in the holders and belt tensioners.
36_IMG_20230330_123332.jpg
User avatar
hardlock
Администратор
Posts: 4011
Joined: 21 Jan 2009 14:48
Location: Minsk - zp.ua
Contact:

UA-Mount: Install

Post by hardlock »

Install
First, we dismantle the old head, and perform prevention of linear guides (rails). During the initial assembly of the printer, I was afraid (lazy) to do this, which I regretted many times.
UA
Спочатку демонтуємо стару голову, та виконуємо профілактику лінійних направляючих (рейок). Під час первинної збірки принтера я побоявся (полинувався) зробити це, про що багато разів шкодував.
01_IMG_20230330_135046.jpg
02_IMG_20230331_094610.jpg
Fasten the assembled Top_Plate to the MGN12H carriage with M3*8 screws
UA
Прикручуємо зібранний Top_Plate до каретки гвинтами M3*8
03_IMG_20230419_135518.jpg
Checks how the carriage moves along the entire length of the rail. Here we have the first surprise - the Top_Plate has already rested on the spool, the end of the X axis has not yet reached its stop on the beam.
UA
Перевіряємо, як рухається каретка по всій довжині рейки. Тут нас чекає перша несподіванка - Top_Plate вже вперся в шпулю, кінцевик вісі X ще не дістає до свого упору на балці.
04_IMG_20230330_135811.jpg
05_IMG_20230330_135822.jpg
There are several ways out of this situation:
  • increasing the stop
  • transfer of the ending
  • bending of the metal tab of the kintsivik
  • replacement of native spools with bearings
I chose the last option because one of the spools has been cracking for a long time and I have a set of F695-2RS bearings and washers 5*7*0.5 for replacement.
UA
З цієї ситуації є декілька вариантів виходу:
  • нарощування упору
  • перенесення кінцевика
  • підгинання металевого язічку кинцивика
  • заміна рідних шпуль на підшипники
Я вібрав останній вариант тому що одна з шпуль вже давно трищить і в мене лежить комплект підшипників F695-2RS і шайб 5*7*0.5 для заміни.
06_IMG_20230330_140903.jpg
07_IMG_20230505_102637.jpg
And if I already got into the mechanics of the X-Y axes, then I decided to fasten the shafts on which the rollers (spools) sit. For this I printed my remix of "stabilizers" - Stabilizer of pulleys shafts by hardlock
UA
А якщо вже поліз у механику вісей X-Y, то вирішив трохи закріпити консольні шпильки на яких сидять ролики (шпулі). Для цього я надрукував свій ремікс "стабілізаторів" - Stabilizer of pulleys shafts by hardlock
08_IMG_20230418_144355.jpg
09_IMG_20230505_104129.jpg
10_IMG_20230505_104137.jpg
After replacing the rollers with bearings, the limiter reaches its stop normally and you can proceed to installing the assembled "Main_Body". To do this, insert it from below and fix it with two central screws M8x12 DIN7984 (So far, they are not tightened - nothing will fall anywhere.
UA
Після заміни роликів на підшипники кінцевик дістає до свого упору нормально і можна переходити до встановлення зібраного "Main_Body". Для цього вставляємо його знизу і фіксуємо двома центральніми гвинтами M8x12 DIN7984 (Пока що їх не зятягуємо - нікуди нічого вже не впаде.
11_IMG_20230419_144804.jpg
Now you can check if the new head is chipping something else. And here we are waiting for another unpleasant thing - the blowing nozzles of the parts do not fit a little (some 3-5 mm) above the screws of the Z axis... This applies only to the Volcano version. Revo and standard V6 will fit fine
UA
Тепер можна перевірити, чи не чипляє нова голова ще щось. І тут нас чекае друга неприємнісь - сопла обдуву деталі трохи (якихось 3-5мм) не пролазять над гвинтами осі Z... Це стосується тільки версії з Volcano. Revo і стандартний V6 влізуть нормально
12_IMG_20230330_140120.jpg
You can cut the native screw, or you can put a shorter T8 screw (380 mm long). I went the second route because a local shop found 380mm long T8 screws for $5 USD a pair.
UA
Можна обрізати рідний гвинт, а можна поставити коротший гвинт довжиною 380мм. Я пішов по другому путі, тому що в локальному магазині знайшлись T8 гвинти довжиною 380мм за $5 USD за пару.
13_IMG_20230505_105135.jpg
Let's proceed to the installation of belts. First, we fix the "upper" belt with the right rear blocker using the M3*12 DIN7984 screw
UA
Переходимо до встановки ременів. Спочатку закріплюємо "верхній" ремінь правим заднім блокиратором за допомогою гвинта М3*12 DIN7984
14_IMG_20230505_102439.jpg
Pull the belt through the entire kinematics, and pull it out through the hole on the left front. Then we insert the tensioner with the M3*16 DIN7984 screw and tighten the belt by turning the screw, as shown in the pictures below. After both belts are tensioned, we fix both tensioners with M3*12 DIN7984 screws through the holes in the front.
UA
Протягуємо ремінь по всій кінематиці, та витягуємо крізь отвір зліва спереду. Потім вставляємо натягувач з гвинтом М3*16 DIN7984 і натягуємо ремінь завертаючи гвинт, як показано на малюнки нижче. Після того, як оба ремені натягнуті, фіксуємо оба натягувача гвинтами M3*12 DIN7984 крізь отвори спереду.
15_IMG_20230505_103339.jpg
16_IMG_20230505_103440.jpg
17_IMG_20230505_103603.jpg
18_IMG_20230505_103548.jpg
It remains to insert the PTFE tube. Approximately 70 mm should fit through the fitting if a native thermal barrier is used. If less got in, it means that the tube did not get into the thermal barrier that fastens the extruder from behind.
UA
Залишається вставити PTFE трубку. Орієнтовно 70мм повинно влізти через фітінг, якщо використовується рідний термобар'єр. Якщо влізло меньше, це означає що трубка не залізла в термобар'єр, яким кріпиться екструдер іззаду.
19_IMG_20230505_103941.jpg
Everything is ready to connect the wires. I'm using my switch board, but the CAN adapter will do the same.
UA
Все готово для підключення дротів. Я вікористовую свою плату комутації, але з CAN-адаптером буде те саме.
20_IMG_20230419_160036.jpg
21_IMG_20230419_160054.jpg
22_IMG_20230419_160108.jpg
23_IMG_20230419_160122.jpg
User avatar
hardlock
Администратор
Posts: 4011
Joined: 21 Jan 2009 14:48
Location: Minsk - zp.ua
Contact:

UA-Mount: toolhead for Sapphire Plus (SP-5) and BIQU H2 V2s + CHC Pro

Post by hardlock »

Profit and tests

TheMintMount with BMG and nema17 23mm - 550g
01_IMG_20230331_134622.jpg
02_IMG_20230331_134705.jpg
UA-Mount with 4010 fans - 360g
03_IMG_20230327_095056.jpg
UA-Mount with 4020 - 380g
04_IMG_20230327_104836.jpg
finding the right place for the accelerometer
There are almost no differences in vibration readings when the accelerometer is located at the end of the nozzle and at the bottom of the motor. But when the accelerometer is placed on the Top Plate, the vibration level on the graph is much lower (by 1.5-2 times), but the frequency is the same. Therefore, the shaper and maximum accelerations are not always correctly selected in automatic mode. Based on this, a decision was made to place the accelerometer under the motor.
UA
Відмінностей в показах вібраціі при розташуванні акселерометра на кінці сопла та знизу мотора майже немае. А ось при розташуванні акселерометра на Top_Plate - рівень вібрації на графіку значно меньше (в 1,5 - 2 рази), але частота співпадає. Тому не завжди вірно вібирається шейпер та максимальні прискорення в автоматичному режимі. Виходячи з цього було прийняте рішення розміщення акселерометра під мотором.
05_IMG_20230331_170617.jpg
06_IMG_20230401_121920.jpg
07_IMG_20230331_171057.jpg
Check Vibrations on UA-Mount (ADXL345 under motor)
shaper_calibrate_x.png
shaper_calibrate_y.png
comparison with Vibrations on TheMintMount
TMM_shaper_calibrate_x.png
TMM_shaper_calibrate_y.png

Filament Load/Unlod


ADXL345
User avatar
hardlock
Администратор
Posts: 4011
Joined: 21 Jan 2009 14:48
Location: Minsk - zp.ua
Contact:

UA-Mount: toolhead for Sapphire Plus (SP-5) and BIQU H2 V2s + CHC Pro

Post by hardlock »

About ?_mistake_? in IO-Mount
After printing the first prototype, redrawn with IO-Mount, when trying on the beam, the lower belt was skewed. At the same time, the upper belt stood straight.
UA
Після роздрукування першого прототипу, перемальованого з IO-Mount, при примірці до балки виявився перекос нижнього ременя. При цьому верхній ремінь стояв рівно.
IMG_20230321_134522.jpg
Then I compared the dimensions of the belt holes in the Main_Body with the dimensions on the rear spools. On the IO-Mount, it does not match the actual location of the belts on the printer by about 2 mm. Then several users confirmed to me that there was such a problem. But not everyone. For someone, everything becomes even. Why so - I do not know.
UA
Тоді я порівняв розміри отворів під ремені в Main_Body з розмірами на задніх шпулях. На IO-Mount майде на 2 мм не співпадає з реальним розташуванням ременів на принтері. Потім мені підтвердили декілька користувачів, що є така проблема. Але не у всіх. У когось все стає рівно. Чому так - я не маю гадки.
sapphire_plus_rear_idlers.jpg
io-mount_main_body.PNG
I fixed this error in UA-Mount. The distance between the belts is 3 mm. The distance between the edges of the belts is 16 mm.
UA
В UA-Mount цю помилку я виправив. Відстань між ременями 3 мм. Відстань між краями ременів - 16 мм.
ua-mount_main_body.PNG
Creo
Пробегал мимо
Posts: 1
Joined: 24 Mar 2013 15:40
Location: Киев

UA-Mount: toolhead for Sapphire Plus (SP-5) and BIQU H2 V2s + CHC Pro

Post by Creo »

hardlock wrote: 19 Apr 2023 23:56 IMG_20230419_160036.jpg
Navigation:
Молодець! Велику роботу зробив! Дуже гарно вийшло! Чекаю на Revo mod з 4020 :)
User avatar
hardlock
Администратор
Posts: 4011
Joined: 21 Jan 2009 14:48
Location: Minsk - zp.ua
Contact:

UA-Mount: toolhead for Sapphire Plus (SP-5) and BIQU H2 V2s + CHC Pro

Post by hardlock »

Creo wrote: 13 May 2023 09:36 Чекаю на Revo mod з 4020
Все буде, але поступово. За дуйками зіткнувся з проблемою кріплення до корпусу Н2. Універсальних не вийде, то будуть одна версія під вулкан, та окремо друга версія під V6 та Revo. Ну і 3DTouch теж проблема приліпити з такими дуйками - скоріш за все буде десь спереду.
witem
Пробегал мимо
Posts: 2
Joined: 30 Sep 2023 22:21
Location: Kyiv

UA-Mount: toolhead for Sapphire Plus (SP-5) and BIQU H2 V2s + CHC Pro

Post by witem »

Виглядає гарно! Чи був якийсь прогрес з модель для Revo Micro хотенду? Планую собі встановити
User avatar
hardlock
Администратор
Posts: 4011
Joined: 21 Jan 2009 14:48
Location: Minsk - zp.ua
Contact:

UA-Mount: toolhead for Sapphire Plus (SP-5) and BIQU H2 V2s + CHC Pro

Post by hardlock »

witem wrote: 30 Sep 2023 22:24 Чи був якийсь прогрес з модель для Revo Micro хотенду?
Так, для Revo змоделив та надрукував, навіть придбав хотенд, але не встиг ще зібрати та перевірити.
voodoo
Пробегал мимо
Posts: 3
Joined: 11 Oct 2022 00:51
Location: Coimbra

UA-Mount: toolhead for Sapphire Plus (SP-5) and BIQU H2 V2s + CHC Pro

Post by voodoo »

Look again once you found your work as a reference. congratulations very good work!!!!
This is for you to upgrade a My SP-5
But I still have no idea what to print, either IO.Mount (paid) or Diamond (free), but I honestly can't decide.
Material I have to upgrade Triaglelab CHC hotend and a SherpaMini.
I think I'll choose to draw my own
toolhead too! with a little inspiration from them all
User avatar
hardlock
Администратор
Posts: 4011
Joined: 21 Jan 2009 14:48
Location: Minsk - zp.ua
Contact:

UA-Mount: toolhead for Sapphire Plus (SP-5) and BIQU H2 V2s + CHC Pro

Post by hardlock »

voodoo, I was inspired by the design and technical part of IOMount, so it turned out very similar to it.An excellent modular head that is worth the money. I recommend repeating it.
witem
Пробегал мимо
Posts: 2
Joined: 30 Sep 2023 22:21
Location: Kyiv

UA-Mount: toolhead for Sapphire Plus (SP-5) and BIQU H2 V2s + CHC Pro

Post by witem »

hardlock wrote: 30 Sep 2023 22:27
witem wrote: 30 Sep 2023 22:24 Чи був якийсь прогрес з модель для Revo Micro хотенду?
Так, для Revo змоделив та надрукував, навіть придбав хотенд, але не встиг ще зібрати та перевірити.
Ок, дякую!
А ще таке питання, чи "Stabilizer of pulleys shafts by hardlock" підійде до SapphirePro(SP3)?
User avatar
hardlock
Администратор
Posts: 4011
Joined: 21 Jan 2009 14:48
Location: Minsk - zp.ua
Contact:

UA-Mount: toolhead for Sapphire Plus (SP-5) and BIQU H2 V2s + CHC Pro

Post by hardlock »

witem wrote: 28 Oct 2023 13:46 чи "Stabilizer of pulleys shafts by hardlock" підійде до SapphirePro(SP3)
Скоріш за все на PRO не підійде, там по іньшому розташовані вісі на самій балці.
Post Reply